Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Zlaté Zrnko s.r.o., Dlhá 9, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 50022814, IČDPH: SK2120147744, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č.: 107137/B, pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu.

Čl. 1
Základné ustanovenia

 1. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.
 2. Poskytovateľom služieb je spoločnosť Zlaté Zrnko s.r.o., Dlhá 9, 90028 Ivanka pri Dunaji, IČO: 50022814, IČDPH: SK2120147744, zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č.: 107137/B, (ďalej iba „predávajúci“).
 3. Spotrebiteľ je  fyzická osoba, ktorá súhlasiac s tým, že obchodný vzťah medzi ňou a predávajúcim sa bude riadiť týmito Všeobecnými podmienkami zásielkového predaja tovaru, tovar ponúkaný na e-shope, kupuje a ten jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
  Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá tovar ponúkaný na e-shope kupuje pre výkon jej podnikateľskej činnosti. Vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
 4. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese www.zlatezrnko.sk (ďalej iba e-shop). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v e-shope. Odoslaním elektronickej objednávky zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
 5. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
 6. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

Čl. 2
Informácie o tovare a cene

 1. Tovarom sú:
 • Potravinárske produkty (ďalej produkty) a
 • Nepotravinárske výrobky (ďalej výrobky)
 1. Produkty, výrobky a ich ceny sú zobrazené a aktualizované na webovej stránke: www.zlatezrnko.sk
 2. Uvádzaná cena je vrátane 20 % DPH, ak nie je uvedené inak. Prípadné ďalšie položky sú uvedené osobitne.
 3. Cena dopravy je v rámci Slovenskej republiky.
 4. Cena dopravy je účtovaná zvlášť k cene tovaru.
 5. Cena dopravy pri objednávke nad 30,- € je zdarma.

Čl. 3
Objednanie tovaru

 1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu e-shopu si zákazník objednáva tak, že vybraný produkt vloží do nákupného košíka a potvrdí objednávku.
 2. Potvrdenie objednávky je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.
 3. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo spotrebiteľa je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho alebo spotrebiteľa na základe špecifikácie danej kupujúcim alebo spotrebiteľom a za ktorý bol dodávateľom vyžiadaný peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny.
 4. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo spotrebiteľa, teda mletá a personalizovaná káva, je nutné odsúhlasiť zakliknutím zvlášť na to určenej ikony.
 5. Po vytvorení objednávky bude zákazníkovi zaslaný email, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie.

Čl. 4
Príprava tovaru na expedíciu a doručenie tovaru

 1. Po overení disponibility tovaru a platných cien predávajúci objednávku zákazníkovi pripraví na expedíciu. Následne bude zákazníkovi odoslaný tovar spolu s faktúrou, na adresu, ktorú uviedol ako adresu na doručenie.
 2. Tovar môže byť pripravený na odber podľa požiadavky kupujúceho aj na odbernom mieste. Odberné miesto je predajňa Zlaté Zrnko, Dlhá 9, 90028 Ivanka pri Dunaji. Tovar si môže vyzdvihnúť až po doručení notifikácie predávajúceho o pripravenosti objednaného tovaru na odber.

Čl. 5
Cena a platobné podmienky

 1. Cena je dohodnutá zadaním objednávky zákazníka vrátane 20 % DPH a prípadných ďalších položiek.
 2. Zákazník je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške, a to jedným z nasledovných spôsobov:
  • dobierkou – uhradí tovar v plnej výške kuriérskej spoločnosti,
  • platobnou kartou, respektíve platobnou bránou,
  • prevodom na bankový účet dodávateľa,
  • v hotovosti pri osobnom odbere na odbernom mieste.
 3. Dokladom o predaji je faktúra pripojená ku každej zásielke, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.
 4. Zvýhodnené (akciové) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom „akcia“ alebo „výpredaj“. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo kým sa uvádza pri zvýhodnenej cene.

Čl. 6
Termín dodania

 1. Termín dodania objednaného tovaru je obvykle do 5 pracovných dní od odsúhlasenia objednávky, pokiaľ sa nedohodne so zákazníkom inak.
 2. Termín dodania začne plynúť odo dňa pripísania úhrady za tovar na účet predávajúceho.

Čl. 7
Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. O uzavretí kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení obchodných podmienok, vystaví  predávajúci faktúru. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi spolu s týmto daňovým dokladom, ktorý je zákazník povinný v prípade reklamácie predložiť.
 2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a tiež za podmienok ustanovených Občianskym zákonníkom.
 3. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale spolu s faktúrou.
 4. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 5. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v súlade s platnou legislatívou písomne, elektronickou poštou na adrese objednávky@zlatezrnko.sk. Telefonicky ani zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno.
 6. Pri objednaní tovaru, pripraveného podľa špecifickej požiadavky zákazníka, teda mletá a personalizovaná káva, kupujúci zadaním tejto požiadavky sa vzdáva práva na odstúpenie od zmluvy. Na danú skutočnosť je upozornený aj priamo počas procesu vytvárania objednávky.

Čl. 8
Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky objednávateľom až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 3. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom, predávajúci mu bez zbytočného odkladu vráti uhradenú čiastku za objednaný tovar.

Čl. 9
Zodpovednosť za vady a záruka

 1. Záruka predávajúceho za predaný tovar sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom.
 2. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorý tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).
 3. Zákazník reklamuje vady zakúpeného tovaru predávajúceho písomne na adrese predávajúceho: objednavky@zlatezrnko.sk. K reklamácii kupujúci zároveň predkladá faktúru.
 4. Zákazník môže reklamovať tovar aj prostredníctvom online formuláru na e-shope:
 5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru a spísaním zápisnice s kuriérom o množstevných vadách, mechanickom poškodení tovaru
  • uplynutím záručnej doby tovaru,
  • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,
  • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s kuriérom o vadách)
  • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Čl. 10
Podmienky dodania tovaru

 1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od emailového odsúhlasenia objednávky a pripísania úhrady na účet predávajúceho zákazníkovi.
 2. Pri dodaní tovaru kuriérom sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Reklamáciu môže uplatniť priamo u doručiteľa zásielky a potvrdiť ju emailom. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, zjavného pri prevzatí a vady množstva sa nebude prihliadať.
 3. V prípade, že zákazník zistí skrytú vadu po prevzatí tovaru a z toho dôvodu, že vada nebola vizuálne viditeľná pri prevzatí nespísal zápisnicu o vade tovaru pri prevzatí, môže takúto skrytú vadu, ktorá nebola pri prevzatí viditeľná, reklamovať predávajúceho do 3 dní od prevzatia zásielky písomne na adrese dodávateľa: objednavky@zlatezrnko.sk. V prípade uznania reklamácie predávajúcim, tento na svoje náklady zabezpečí prevzatie zásielky a reklamáciu vybaví podľa reklamačného poriadku.
 4. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.
 5. Zákazník berie na vedomie, že odporúčanie predávajúceho ohľadne skladovania tovaru (kávy) je v súlade s príslušnou legislatívou a nariadeniami platnými v Slovenskej republike, a to nasledovné: Kávu je potrebné skladovať na suchom a tmavom mieste bez prístupu vzduchu, vlhkosti a svetla.
 6. Predávajúci odporúča pri príprave kávových nápojov dodržiavať vhodné postupy prípravy. Na prípravu predávajúci odporúča používať kvalitnú kávu, ideálne čerstvú zrnkovú alebo zomletú a pitnú, zväčša horúcu vodu o teplote 80-96 °C. V prípade použitia kávovaru alebo iného zariadenia na prípravu kávy odporúča dodávateľ riadiť sa pokynmi výrobcu zariadení.

Čl. 11
Spracovanie osobných údajov

Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha legislatíve ohľadne ochrany osobných údajov, najmä Nariadeniu EU 2016/679. Spracovávanie Vašich osobných údajov sa riadi zásadami ochrany osobných údajov.

 1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH.
 3. V prípade, že si zákazník na webovej stránke spoločnosti Zlaté Zrnko s.r.o. vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese objednavky@zlatezrnko.sk.
 4. Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

Platnosť obchodných podmienok je od 24.10.2023